oteviraci doba cervenec st svatky
summer sale

2015

Narozeninová soutěž

Přincip soutěže:

Podmínkou účasti v soutěži je uskutečnění nákupu v jakémkoliv obchodě v období konání soutěže v nákupním centru Fontána Teplice v minimální hodnotě 300,- Kč včetně DPH (s výjimkou nákupu v supermarketu Albert). Účastník soutěže vhodí letáček s vyplněnými údaji do soutěžního boxu (poslední den je 4.12.2015), který se bude nacházet v centrální části nákupního centra; následně musí být schopen doložit kopii účtenky. Losování výherců proběhne dne 6.12.2015 přibližně v 16:00 hodin v NC Fontána. Vylosovaní výherci dostanou dárkové šeky v hodnotě 1000,-Kč/jeden šek v počtu stanoveném dle pořadí v losování podle klíče:
1. cena: šeky v celkové hodnotě 20.000,-Kč na útratu ve vybraných obchodech NC Fontána; 2. cena: šeky v celkové hodnotě 10.000,-Kč na útratu ve vybraných obchodech NC Fontána; Další ceny: 10 výherců dostane šeky v celkové hodnotě 5.000,-Kč na útratu ve vybraných obchodech NC Fontána.
Šeky mohou být uplatněny ve vybraných obchodech do 31.12.2015 (na poukazy se nevrací peníze).
Seznam obchodů, ve kterých můžete uplatnit šek je následující: elte, Marlenn, NORDBLANC, bossini, BUSHMAN, JOHN GARFIELD, Benetton, Fontána Fitness a COCCO.


Pravidla soutěže:
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která nejpozději v době registrace do soutěže dovrší věkové hranice 18 let. Účastníkem soutěže může být i nezletilá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky za podmínky souhlasu zákonného zástupce, který je zároveň oprávněn jménem nezletilého převzít případnou výhru.
2. Každý soutěžící se může účastnit soutěže víckrát. Více účtenek, více vyplněných kuponů, větší šance na výhru!
3. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Soutěžící vyplněním a vhozením soutěžního formuláře do soutěžního boxu potvrzuje, že se seznámil s jejími úplnými pravidly a zavazuje se je dodržovat s vědomím případných důsledků jejich porušení nebo nedodržení.
5. Vyhlašovatel ani organizátor nenesou odpovědnost za případné překážky na straně soutěžících nebo v souvislosti s jejich odstraněním při uplatnění, realizaci nebo převzetí výhry.
6. Vyhlašovatel ani organizátor nenesou odpovědnost za jakékoli škody způsobené soutěžícím v souvislosti s užíváním výhry.  Soutěžícím nevzniká právo výhru reklamovat (tzn., že se na ně nevztahuje 2-letá spotřebitelská záruční doba).
7. Na jakékoli výhry nemá soutěžící právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Výhry nelze vyměnit ani proplatit v hotovosti.
8. Vyhlašovatel ani organizátor neodpovídají za vady výher. Nebezpečí škody přechází na výherce převzetím výhry.
9. Výhry soutěže budou losovány 6.12.2015  v NC Fontána v rámci programu Velká Narozeninová Soutěž  přibližně v 16:00 hodin.  Výherci si budou moci vyzvednout výhry ihned na místě. Výherci  budou povinni se při převzetí výhry prokázat platným dokladem totožnosti a účtenkou, jejíž číslo je uvedeno na soutěžním formuláři.             
V případě, že výherce výhry nebude osobně přítomen na slavnostním vylosování soutěže, cena propadá do další soutěže konané v budoucnu v NC Fontána a bude vylosován další soutěžní formulář.
10. Do soutěže budou zařazené pouze řádně vyplněné formuláře, čitelně  jméno, příjmení, adresa, e-mail a č. účtenky, případně její kopie)
11. Pořadatel není povinen ceny předávat jiným způsobem či zasílat poštou.
12. Vyplněním a vhozením soutěžního formuláře do soutěžního boxu se účastník soutěže zavazuje dodržovat pravidla soutěže stanovená pořadatelem. Pravidla soutěže budou k dispozici na internetových stránkách www.fontanateplice.cz a na facebookovém profilu Fontány.
13. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat, změnit její pravidla nebo výhry. Změna pravidel nezakládá soutěžícímu nárok na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
14. Vyplněním a vhozením soutěžního formuláře do soutěžního boxu udělují soutěžící výslovný souhlas se shromážděním a zpracováním osobních údajů v marketingové databázi vyhlašovatele a organizátora, s uveřejněním výsledků soutěže na www.fontanateplice.cz, na Facebooku Fontány a v tiskových či propagačních materiálech vyhlašovatele nebo organizátora soutěže, a to na dobu neurčitou. Tímto způsobem poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám  s výjimkou osob podílejících se na organizování a přípravě soutěže v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vyplněním a vhozením soutěžního formuláře do soutěžního boxu vyjadřuje soutěžící souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla vyhlašovatele a organizátora soutěže; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek znemožnění předání případné výhry.

terranova do 11 7 22teta do 3 7 22
akvazoo _chameleon_malysinsay do 30 06 22
dr max do 30 06 22wellness masaze new

Jste na stránce: Fontána nákupní centrum Teplice / O nás / Akce centra / Fotogalerie / 2015

 

Webové stránky vytvořila společnost Clickmedia webdesign.
Web používá pro správu obsahu Redakční systém Clips ®